Deju studijas 27

AUDZĒKŅU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA

1. 1. Audzēkņiem nodarbības notiek 2 līdz 3 reizes nedēļā, grafikā noteiktajos laikos. Iepazīties ar nodarbību grafiku iespējams mājas lapā WWW.DEJUSTUDIJA27.LV Nodarbību grafikā ir iespējamas izmaiņas, kā arī papildus nodarbības vai uzstāšanās.

1.2. Uz nodarbībām ierasties laicīgi, nekavēties, nokavēšanās gadījumā ziņot ar sms un netraucējot pievienoties nodarbībai, netraucēt citus dalībniekus un trenerus nodarbību laikā, kā arī patvaļīgi nepamest nodarbību vietu. Godprātīgi pildīt pasniedzēju, treneru un citu studijas darbinieku norādījumus.

1.3. Ar cieņu izturēties pret valsts un studijas simboliem, ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus. Respektēt un cienīt vienam otru, ar cieņu izturēties pret dažādām rasēm, tautām, etniskajām grupām, reliģiskām piederībām un to pārstāvjiem.

1.4. Studijas telpās un tās apkārtnē ievērot tīrību, kārtību, personīgo drošību un ugunsdrošību, nesmēķēt un nelietot alkoholu un citas apreibinošas vielas t.sk. alus, sidri un enerģijas dzērienus lietot un ienest aizliegts.

1.5. Aizliegts studijas telpās ēst! Izņēmuma gadījumos saskaņot ar treneri. 

1.6. Aizliegts patvaļīgi atvērt logus un sēdēt uz palodzes pie atvērtiem logiem (attiecas uz Līvānu studiju). 

1.7. Aizliegts studijas telpās skriet, bez vajadzības virināt galvenās ieejas durvis.

1.8. Studijas telpās esošo inventāru nebojāt un bez vajadzības neaiztikt, segt visus materiālus zaudējumus, kas studijas inventāram radušies tīšas vai netīšas darbības rezultātā.

1.9. Deju zālēs nodarbībās lietot tikai tīrus, ērtus maiņas apavus un atbilstošu treniņtērpu - brīvas formas krekliņš, ērtas, vieglas treniņbikses, šorti vai legingi. Meitenēm OBLIGĀTI - savākti mati, bez lielajiem auskariem un citām rotas lietām!  KARSĒJU nodarbībām – deju čībiņas (češkas).

1.20. Ievērot personisko higiēnu: tīrs treniņtērps, zeķes, apavi, mati. Pirms un pēc nodarbības nomazgāt rokas.

1.21. Sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties pateikt kādam no darbiniekiem.

1.22. Savlaicīgi iziet sporta medicīnas testu vai iesniegt ārsta izziņu par sava veselības stāvokļa atbilstību paredzamajai slodzei.

1.23. Naudu, dārgmetālus, mobilos u.c. vērtslietas neatstāt bez uzraudzības, nest līdzi uz deju zāli, treneris neatbild par studijā nozaudētām un atstātām mantām.

1.24. Nelietot mobilo tālruni nodarbību laikā, izslēgt skaņu un vibrozvanu tālrunim gan garderobēs, gan deju zālē. Izņēmuma gadījumos saskaņot ar treneri.

1.25. Nepiederošas personas studijā var uzturēties tikai ar trenera atļauju.

1.26. Nodarbību kavējumu attaisnojumam (slimības dēļ) der uzrādīta ārsta zīme grupas vadītājam (jāiesniedz uzreiz pēc slimošanas).

1.27. Noslēdzot sezonu izlases dejotājiem vasarā tiek organizētas papildus nodarbības (maksāšanas kārtība tā pati). 

1.28. Ja esi atnācis – ej dejot!

1.29. Ja esi zālē - dejo un netraucē citiem!

1.30. Ja slikti jūties - informēt vecākus, lai vecāki par to informē treneri. 

1.27. Parakstīties audzēkņu žurnālā par iepazīšanos ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem.

2. UGUNSDROŠĪBA UN ELEKTRODROŠĪBA

2.1. Ugunsgrēka, avārijas vai citas bīstamas situācijas gadījumā nekavējoties atstāt studijas telpas un paziņot par tālruni 112 .

2.2. Atskanot trauksmes signālam pamest studijas telpas un pulcēties pagalmā.

2.3. Nedarbināt patvaļīgi gaisa kondicionierus un sildošās ierīces. 

2.4. Par ugunsdrošību un elektrodrošību audzēkņus informē studijas vadītāja gada sākumā, grupu nodarbību laikā. Par šo noteikumu pārrunāšanas un ievērošanas faktu audzēkņi parakstās iekšējās kārtības žurnālā.

3.  Balva noslēguma koncertā "Gada dejotājs"

Gada noslēguma koncertā katram dejotājam ir iespēja pretendēt uz nomināciju "Gada dejotājs".

Nosacījumi, kas tiek ņemti vērā vērtējot:

1. individuālā izaugsme,

2. attieksme pret procesu,

3. nodarbību apmeklējums,

4. sasniegumi.

Gada noslēguma koncertā katrs dejotājs vai deju grupa var pretendēt arī uz citām nominācijām, kuras ierosina studijas vecāki un treneri.